FACe – Factura Electrònica

Estás en: Inicio | Informació econòmica | FACe – Factura Electrònica

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, preveu la possibilitat que tots els proveïdors que hagen entregat béns o prestat serveis a l’Administració Pública puguen expedir i remetre factura electrònica, sent en tot cas obligatori l’ús de la factura electrònica i la seua presentació a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques que corresponga per a determinats tipus de proveïdors a partir del 15 de gener de 2015.

Les Entitats Locals poden adherir-se a la utilització del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, denominat FACe.

FACe – Punt General d’Entrada de Factures Electròniques

Per Decret de la Il·lma. Sra. Presidenta núm. 184, de data 18 de desembre de 2014, l’Institut Alacantí de la Família es va adherir a FACe, el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat, per a este fi.

El proveïdor que haja expedit la factura pels serveis prestats o béns entregats a l’Institut Alacantí de la Família, té l’obligació, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de serveis, de presentar la mateixa a través de FACe en https://face.gob.es/ amb indicació per a cada factura dels següents codis:

OFICINA COMPTABLELA0004977
ÒRGAN GESTORLA0004977
UNITAT TRAMITADORALA0004977

La recepció de la factura en el punt general d’entrada de factures electròniques FACe i la seua anotació en el registre comptable de factures li donarà validesa per a la seua tramitació i pagament en els terminis establits en la normativa vigent.

Tota factura contindrà les dades o requisits que estableix l’RD 1619/2012 de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. A aquest efecte, les dades del destinatari seran:

Institut de la Família Dr. Pedro Herrero

C/ Ramón de Campoamor, 25 – 03550 Sant Joan d´Alacant

C.I.F.: P-0300068-D

Skip to content