Sol·licitud d’Informació

Estás en: Inicio | Inici | Sol·licitud d’Informació

La Llei de Transparència estableix en el seu article 17 el procediment per a sol·licitar informació. Per a presentar qualsevol Sol·licitud General, el ciutadà pot accedir a la Seu Electrònica de l’Organisme, o bé a través de les Oficines de Registre i Atenció al Ciutadà.

Article 17. Sol·licitud d’accés a la informació.
1. El procediment per a l’exercici del dret d’accés s’iniciarà amb la presentació de la corresponent sol·licitud, que haurà de dirigir-se al titular de l’òrgan administratiu o entitat que posseïsca la informació. Quan es tracte d’informació en possessió de persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o exercisquen potestats administratives, la sol·licitud es dirigirà a l’Administració, organisme o entitat de les previstes en l’article 2.1 a les quals es troben vinculades.

2. La sol·licitud podrà presentar-se per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de:
a) La identitat del sol·licitant.
b) La informació que se sol·licita.
c) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.
d) Si és el cas, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol·licitada.

3. El sol·licitant no està obligat a motivar la seua sol·licitud d’accés a la informació.
No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació i que podran ser tinguts en compte quan es dicte la resolució. No obstant això, l’absència de motivació no serà per si sola causa de rebuig de la sol·licitud.

4. Els sol·licitants d’informació podran dirigir-se a les Administracions Públiques en qualsevol de les llengües cooficials de l’Estat en el territori en el qual radique l’Administració en qüestió.

L’Institut de la Família Dr. Pedro Herrero compta en la seua pàgina web amb un formulari de contacte, que merament té validesa a efectes informatius.

Model de Sol·licitud General

Skip to content