Política de qualitat

Estás en: Inicio | Informació institucional

Política de Calidad

Publicació BOPA. Bases per a la selecció de dues places de Psicòleg. Publicació BOPA. Bases per a la selecció de dues places d’Auxiliar Administratiu. Publicació BOPA. Bases per a la selecció d’una plaça de Porter.

Memòria 2021 Memòria 2020 Memòria 2019 Memòria 2018 Memòria 2017

El Consell Rector és l’òrgan màxim de govern d’este Organisme Autònom. En l’actualitat està compost pels següents membres: President: D. Carlos Mazón Guixot Vicepresident: D. Juan Bautista Roselló Tent Consellers: Sra. Julia Parra Aparicio Sra. Mª Carmen Jover Pérez Sra. Eva María Delgado Cabezuelo Sra. Irene Navarro Díaz D. Gerard Fullana Martínez

Estatuts

Oferta d’ocupació pública de l’Institut Alacantí de la Família corresponent a l’any 2017 Oferta d’ocupació pública de l’Institut Alacantí de la Família corresponent a l’any 2021 Oferta d’ocupació pública de l’Institut Alacantí de la Família corresponent a l’any 2022

Publicació en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOPA) de l’última modificació de la Relació de llocs de treball (RPT) de l’Institut de la Família Dr. Pedro Herrero.

Se incluye la información de carácter institucional, organizativa y la relativa a los cargos electos, clasificada en distintos apartados y en cumplimiento de la normativa estatal y autonómica sobre transparencia.

Skip to content